top of page
019f49_253056b32991e73b40ca67a63ef48775_jpg_srz_686_514_85_22_0_50_1_20_0.jpg
019f49_2e010365b16f079e8bd78d5d11f80062_jpg_srz_686_514_85_22_0_50_1_20_0.jpg
Image by Jannik

סוגיית המסתננים/ מהגרי העבודה

יום אחד הם הופיעו כאן ויצרו מציאות חדשה בישראל - עם המהגר לתוכה עם כוונות התיישבות. מצב זה יצר מתח עצום בין מדינת הלאום היהודי לבין שאלת יכולתה של ישראל לקלוט מהגרי עבודה ממדינות עולם שלישי. מצב זה יצר גם סדרת עימותי ענק בין הכנסת, הציבור ובית המשפט העליון .

bottom of page