top of page
  • תמונת הסופר/תidan abuhav

עילת הסבירות - פשרה שניתן היה לקבל

אפשר היה למצוא פתרון חוקתי שיסייע למניעת שנאת אחים. הפתרון, שניסחתי טרם ההצבעה, המוצג פה בפניכם.ן מבוסס על איזון בין רצונות שני הצדדים: הצד שמבקש להצר את רוחב ביקורת בית המשפט והצד שמבקש להגן עליה ולהותירה כפי שהיה עד היום.


נוסח הצעת החוק שהועברה היום הוא כדלקמן

"על אף האמור בחוק יסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר, ולא ייתן צו בעניין כאמור; בסעיף זה, "החלטה" – כל החלטה, לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות."


זהו התיקון לחוק יסוד: השפיטה, שהתקבל היום בכנסת, שתוצאתו היא שאף בית משפט לא יוכל לפסול החלטה מנהלית בטענה שהיא בלתי סבירה.


חלק א של הצעת פשרה שניסחתי

"על אף האמור בחוק יסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, למעט בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר, ולא ייתן צו בעניין כאמור; בסעיף זה, "החלטה" – כל החלטה, לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות."


הסבר: כפי שניתן לראות הנוסח המוצע מחריג את בית המשפט העליון מהאיסור להפעיל את עילת הסבירות. כלומר בתי משפט, השלום או המחוזי, לא יוכלו לפסוק בעילה זאת . בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ כן !


חלק ב של הצעת פשרה שניסחתי

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, יוכל לדון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר, אולם לא יתן צו בעניין כאמור אלא בהתקיים כל התנאים הבאים :

1. בית המשפט התכנס בהרכב של 11 שופטים

לפחות

2. הרכב השופטים נתן החלטתו פה אחד וקבע

כי ההחלטה אינה סבירה באופן חריג.


הסבר : אמנם משאירים בידי בית המשפט העליון את עילת הסבירות, ככלי לביטול החלטות ממשלה אבל בית המשפט יהיה חייב לעמוד בכמה תנאים מצטברים כדי להפעיל עילה זאת : התנאי הראשון יהיה שההחלטה תתקבל בהרכב של 11 שופטים, שמבטא ריבוי דעות בקרב השופטים. התנאי השני הוא שכל אחד מהשופטים הסכימו, פה אחד, כי ההחלטה המבוטלת לוקה באי סבירות קיצונית.


משמעות ההצעה היא, שעילת הסבירות תמשיך להיות עילה שרירה וקיימת שמכוחה יוכל בג"צ לפסול החלטות פסולות של הממשלה כמו מינויים בעייתיים. מנגד, מערכת המשפט לא תוכל יותר לעשות שימוש רחב, כפי שהיה עד כה, בעילה זאת אלא לאחר שההחלטה התקבלה, פה אחד, על ידי כל הרכב שופטים רחב ביחד.


היה ברור לי שאם הצעתי תגיע לשלב של מו"מ מספר השופטים הנדרש, כדי להפעיל את עילת הסבירות, יקטן ל תשעה ואולי אפילו ל שבעה. מה שחשוב היה לתת לצד אחד את מבוקשו - צמצום יכולת השימוש בעילת הסבירות "חופשי חופשי" מחד ולתת לצד השני את מבוקשו - השארתה כעילה למאבק בהחלטות גרועות של השלטון מאידך.דרך אגב, לגבי הדרישה שרק החלטות שהיו בלתי סבירות באופן קיצוני תופעל העילה - זאת דרישה של אהרון ברק. מעולם בג"צ לא טען שאי סבירות רגילה היא עילה לפסלות .


הפצתי גרסת פשרה זאת החל ממוצ"ש בלילה לאישים פוליטיים רבים, משני צידי המתרס, ולנשיא אחת מהאונ' בישראל. לצערי אף אחד לא הרים את הכפפה. עכשיו אני רואה את התמונות של אחים באיילון, בירושלים, בשרון ... והלב בוכה. האוזנים שומעות את ההסתה בערוצי הטלוויזיה השונים, כל אחד מסיט לשנוא את מי שחושב אחרת ממנו ואינן מאמינות.


אולי נותר לי להתפלל ששוב יקומו עלינו אויבנו לכלותנו ואז... שוב נתאחד כעם אחד ונשאג כארי.


הכותב הוא עו"ד, מרצה למשפט חוקתי, פלילי ומשפט פוליטי.
Comments


bottom of page