top of page

משפט ושואה - האיש שמכר נשמתו לשטן?

המשפט שטלטל את מדינת ישראל הצעירה - החל כתביעת לשון הרע, התפתח כמעט לכדי כתב אישום נוראי נגד יהודי, בגין שיתוף פעולה עם הנאצים בהליך השמדתם של 546,000 יהודי הונגריה, ולבסוף הסתיים בזיכוי בדעת רוב.

בהרצאה, שתותיר את הקהל שלך מרוגש, נבהיר לקהל את כל פרטי הפרשה מתחילתה. נחשוף מסמכים סודיים שהיו טמונים במרתפי ארכיון המדינה, ניגע בשאלות הגדולות: קסטנר, משתף פעולה מטורף או גיבור? מהו מסמך "סאסן" המחריד ומשמעותו לגבי השואה כולה? מדוע העיד קסטנר לטובת בכירי הס.ס. בנירנברג? מדוע התערב בן גוריון אישית לשחרור רוצחיו? ולאיזה מידע נחשפה נשיאת בית המשפט העליון, בשנת 2021, שגרם לה להורות על גניזה סופית של פרטי חקירת הרצח...?

לכל ההרצאות בנושא:

עופר בירב, מנכ"ל רשת זמן אשכול

ofer@nlc.co.il

עו"ד אבוהב מרצה אצלנו כבר עונה שניה, בקורסים שנושאם הוא אטואליה חוקה ומשפט, הקהל שהשתתף בקורסים קודמים נהנה מאוד מהרצאותיו ומיכולתו לפשט תהליכים משפטיים וחוקתיים מורכבים - לכדי רעיונות ברורים- גם עבור מי שאינם משפטנים. אנו מצפים להמשך עבודה פורה עם עידן בסניפים נוספים ברשת זמן אשכול. 

bottom of page